35è Sketchcrawl a Vic / 35º Sketchcrawl en Vic / 35th Sketchcrawl in Vic

El dissabte era l'últim dia de classe al taller de "Dibuixant la Ciutat", per cert ja s'ha obert la següent tanda. He après molt i espero que la gent s'emporti també "cosetes" del que hem anat pràcticant. És el moment per nosaltres de fer una mica de revisió i plantejar-nos millores. En quant a la sessió no vàrem seguir el ritme de la gent de Vic. Una pena perquè no vàrem coincidir amb ells només que en el moment del dinar. Tot i això, jo m'he quedat amb ganes de tornar.

El sábado era el último día de clase en el taller de "Dibujando la Ciudad", por cierto ya se ha abierto la siguiente tanda. He aprendido mucho y espero que la gente se lleve también "cositas" de lo que hemos venido practicando. Es el momento para nosotros de hacer un poco de revisión y plantearnos mejoras. En cuanto a la sesión no seguimos el ritmo de la gente de Vic. Una pena porque no coincidimos con ellos sólo que en el momento de la comida. Sin embargo, yo me he quedado con ganas de volver.

Saturday was the last day of class of "Drawing the City"'s workshop, by the way it is already open the next round. I've learned a lot and I hope people are sweeping away "stuff" from what we have been practicing. It is time for us to do a little review and propose improvements to us About the session we did not keep pace with the people of Vic. A pity because we did not agree with them just for lunch. However, I want to come backhave been wanting to return.

 Podeu veure més resultats del 35è Sketchcrawl aquí.
Podéis ver más resultados del 35 º Sketchcrawl aquí. 
 You can see more results of the 35th Sketchcrawl here.

Un portfolio que se'n va Clermont Ferrand / Un portfolio que se va Clermont Ferrand / A portfolio to Clermont Ferrand

Estic pràcticament fora de la data, ja que la data límit és el proper diumenge, però vaig a enviar el meu sobre en unes poques hores. Ja he acabat el meu portfolio sobre els meus quaderns de viatges, així que estic preparat.

Estoy prácticamente fuera de la fecha, ya que la fecha límite es el próximo domingo, pero voy a enviar mi sobre en unas pocas horas. Ya he acabado mi portfolio sobre mis cuadernos de viajes, así que estoy listo.

I'm practically out of date, because the deadline is next sunday but I'll send my envelope in a few hours. I have already finish my portfolio about my travel books so I'm ready.

34é 1/2 Sketchcrawl i el curs de Sant Lluc / 34th 1/2 Sketchcrawl and Sant Lluc workshop

Aquest darrer Sketchcrawl entre Sketchcrawl, el que anomenem 1/2, el vàrem combinar amb una sessió del taller de Sant Lluc. El recorregut el va preparar en Sagar ara que es troba enmig del llibre que està preparant a l'Eixample. Només vaig poder gaudir de poder dibuixar al Claustre de la Inmaculada Concepció i em vaig quedar amb ganes de poder dibuixar la resta de llocs.

Este último Sketchcrawl entre Sketchcrawl, que lo llamamos 1/2, lo hicimos combinar con una sesión del taller de Sant Lluc. El recorrido lo preparó Sagar ahora que se encuentra en medio del libro que está preparando en el Eixample. Sólo pude disfrutar dibujando en el Claustro de la Inmaculada Concepción y me quedé con ganas de poder dibujar el resto de lugares.

The latter sketchcrawl between sketchcrawl, which we call 1/2, we made combined with a Sant Lluc's workshop session. The route now prepared by Sagar whi is in the middle of preparing the book from the Eixample. I enjoyed drawing only in the Cloister of the Immaculate Conception and was eager to draw the other places.


Vacances de Pasqua / Easter holidays


Vacances de Pasqua / Easter holidays, originalmente cargada por Swasky.
A través de Flickr:
L'aturada de Pasqua s'ha acabat i ja hem tornat a la rutina. Encara que no us ho cregueu només he fet dos dibuixos, ambdós el mateix dia que va venir l'Aleix (www.aleixmataro.blogspot.com.es/p/cronica-curs-dibuix-urb...) per fer una passejada dibuixada on estavem la meva família i jo: Granera. El lloc on estiuejava quan era petit amb la meva família.

La parada de Pascua ha terminado y ya hemos vuelto a la rutina. Aunque no os lo creáis sólo he hecho dos dibujos, ambos el mismo día que vino Aleix (www.aleixmataro.blogspot.com.es/p/cronica-curs-dibuix-urb...) para dar un paseo dibujado donde estábamos mi familia y yo: Granera. El lugar donde veraneaba cuando era pequeño junto con mi familia.

Easter break is finished and we have backed to the routine. Even if you don't believe it I have just done two drawings, both the same day that Aleix (www.aleixmataro.blogspot.com.es/p/cronica-curs-dibuix-urb...) came to do an sketcharound where we stayed: Granera. The place where I summered when I was child with my family.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...