Drawing Meeting of Urban Sketchers in Mallorca with Rolf Schröter (with blue ink)

Last october I went to a drawing meeting to a nice island and I finished an sketchbook. I called it "The Blue Sketchbook" because I have been using a blue ink that Miguel Herranz gave to me, and obviously an sketchbook with blue cover should be called "The Blue Sketchbook". Blue ink and two blue pencils has been the three most used drawing tools along its pages, so blue was the color. 


Drawing in Mallorca, one of the nicest island in the Mediterranean sea of the Balearic islands, was an adventure which became reality thanks to Catalina Rigo and Feliu Renom first of all, because they asked to the "Còmic Nostrum" organisation invite me and also to Rolf Schröter, in order to organise a drawing meeting to share our experience.

THE DAY AFTER DAY ONE.


I went with Elisabet my wife and our suitcase was just one. Just for a weekend you do not need too much things to bring with you.


Airports are a strange place, a place where sometimes you spend too much time. This is the reason when you have an sketchbook and you have the opportunity of drawing some planes, time flies and suddenly you are called to get into your flight.


From an idea which Jorge Arranz show to us in Zaragoza in 2009 in "De Vuelta con el Cuaderno" summer course I drew our short flight.

Just when we arrived we get into a nice circus tent. Rolf and us arrive at the same time and were welcome by Feliu Renom. Weather and temperature were nice. 
DAY TWOTanca la galeria Mitte

La galeria Mitte de Barcelona tanca. És una gran sorpresa, tot i que en l'ambient que ens trobem sembla que és molt normal que tot tanqui. Aquest era el comentari que feiem entre els que ens vàrem trobar ahir el dia de comiat que ens van convocar l'Alejandra i el Daniel. Afortunadament, aquesta és una parada temporal i ells volen continuar amb el seu projecte de difusors de la cultura i de l'art. Com? No ens han dit, però no ho volen deixar.

The gallery Mitte Barcelona closes. It is a great surprise, although in the general mood that we are is very normal that everything closes. This was the comment that we did among those we met yesterday the farewell day we summoned to Alejandra and Daniel. Fortunately, this is a temporary stop, and they want to continue their project as disseminators of culture and art. How? We have ask, but they did not want to answer, at the moment.

A photo posted by timeoutbcn (@timeoutbcn) on

El fet és que quan vaig tornar a casa vaig buscar com un boig més informació, per veure si alguna cosa més es podia esbrinar. I sí, vaig trobar una entrevista a l'Alejandra que es va fer a Radio 4 arran de l'anunci del tancament de la galeria.

The fact is that when I returned home I looked for more information like a crazy to see if we could find something else out. And yes, I found an interview with Alejandra in Radio 4 following the announcement of the closure of the gallery.Més de 200 artistes hem passat per la seva galeria i esperem poder seguir fent més exposicions amb ells i que sigui a Barcelona, la ciutat que ells s'estimen com jo. Moltes gràcies i ens veiem aviat!

More than 200 artists have passed through the gallery and we look forward keep doing more exhibitions with them and in Barcelona, the city that they love like me. Thank you and see you soon!

Fountain pen
Aquí tenim a totes les meves plomes. Les plomes que tinc haurien de ser, en comptes de set, nou. Dues d'elles les he perdut, però no influeix gaire. D'esquerra a dreta hi han tres Lamy Safari, una Sailor Calligraphy amb un plomí caligràfic amb una inclinació de 55º. La següent és una ploma HERO caligràfica, amb una inclinació de 45º, igual que la següent ploma que és una Sailor. I la darrera és una ploma Pelikan M200, amb un plomí flexible.
Per mi la ploma és l'eina de dibuix més adequada pel concepte que tinc de la línia. És per aquesta raó que insisteixo en què cadascú ha de trobar l'eina més adequada al seu estil. El fet és que com que la ploma es pot adaptar al màxim és sense cap mena de dubte la millor eina de dibuix. Pots canviar els plomins, les tintes, que fins i tot pots fer la teva tinta. És tant versàtil que jo estic enamorat de les meves plomes. 

Aquí tenemos a todas mis plumas. Las plumas que tengo deberían ser, en vez de siete, nueve. Dos de ellas las he perdido, pero no influye mucho. De izquierda a derecha hay tres Lamy Safari, una Sailor Calligraphy con un plumín caligráfico con una inclinación de 55º. La siguiente es una pluma HERO caligráfica, con una inclinación de 45º, al igual que la siguiente pluma que es una Sailor. Y la última es una pluma Pelikan M200, con un plumín flexible. 
Para mí la pluma es la herramienta de dibujo más adecuada por el concepto que tengo de la línea. Es por esta razón que insisto en que cada uno tiene que encontrar la herramienta más adecuada a su estilo. El hecho es que como que la pluma se puede adaptar al máximo podría ser la mejor herramienta de dibujo. Puedes cambiar los plumillas, las tintas, e incluso puedes hacer tu tinta. Es tan versátil que yo estoy enamorado de mis plumas.

Here they are all my pens. Fountain pens that I have should be instead of seven, nine. I lost two of them, but it does not influence much. From left to right are three Lamy Safari, a Sailor Calligraphy with a calligraphic nib at an angle of 55 °. The following is a calligraphic pen HERO, with an inclination of 45 °, as follows pen is a Sailor. And the last is a Pelikan M200 fountain pen with a flexible nib. 

For me fountain pen is the most appropriate drawing tool for the concept that I have of line. It is for this reason that I insist that everyone has to find the most suitable tool to his own style. The fact is that as the pen can be adapted to most it might the best drawing tool. You can change nibs, inks, you can even make your own ink. It's so versatile that I'm in love with my pens.

Primers passos. Lamy Safari. Tinta i neteja / Primeros pasos. Lamy Safari. Tinta y limpieza / First steps. Lamy Safari. Ink and cleaning.

La ploma Lamy Safari és la millor manera de començar a dibuixar amb ploma. És una eina robusta, encara que sigui de plàstic i com vaig llegir per primer cop en el bloc de la Nina Johansson és una ploma tot terreny. Originalment la primera Safari que em vaig comprar va ser la de color blau, de seguida vaig veure que la tinta que ve un cop que te la compres no aguanta l'acuarel·la. Per aquesta raó vaig seguir el consell de la Nina i vaig buscar la tinta que ella recomanava: la Platinum Ink (22€). En el moment que jo ho vaig fer la vaig trobar només per internet, però ara ja es pot trobar a la ciutat de Barcelona.

La pluma Lamy Safari es la mejor manera de empezar a dibujar con pluma. Es una herramienta robusta, aunque sea de plástico y como leí por primera vez en el blog de Nina Johansson es una pluma todoterreno. Originalmente la primera Safari que me compré fue la de color azul, enseguida vi que la tinta que viene, una vez que te la compras, no aguanta la acuarela. Por esta razón seguí el consejo de la Nina y busqué la tinta que ella recomendaba: la Platinum Ink (€ 22). En el momento que yo lo hice sólo la encontré por internet, pero ahora ya se puede encontrar en la ciudad de Barcelona.

Lamy Safari pen is the best way to start drawing with pen. It is a robust tool, even it is made of plastic it is a solid tool as I first read on Nina Johansson's blog. Originally the first Safari I bought was the blue, I immediately saw that the ink that comes with them does not stand watercolor. For this reason I followed Nina's advice and I bought the ink she recommended: the Platinum Ink (€ 22). At the time I did I only found it online, but now it can be found in the city of Barcelona easily.

El traços de les Lamy, com ja he comentat, són controlables, per aquesta raó és interessant per aquelles i aquells que volgueu començar a dibuixar amb ploma. Potser el problema més gran que us podeu trobar és que el pot de tinta resistent a l'aigua és molt gran, penseu que les carregues són d'uns 1,2 ml i el pot de Carbon Ink és de 60 ml. Féu números i veureu que us surt a compte. Hi han més tintes que se suposa que aguanten l'aquarel·la, però cap d'elles té un negre tant profund i intens que com aquest, tot això és degut a les partícules de carbó. Aquest fet fa que hagueu de ser cuidadosos amb la neteja de les vostres plomes. La Lamy es pot desmuntar facilment així que per qualsevol persona és molt recomanable.

El trazos de las Lamy, como ya he comentado, son controlables, por esta razón es interesante para aquellas y aquellos que queráis empezar a dibujar con pluma. Quizás el problema más grande que se puede encontrar es que el frasco de tinta resistente al agua sea grande, pensad que las cargas son de unos 1,2 ml y el bote de Carbon Ink es de 60 ml. Haced cuentas y veréis que os sale a cuenta. Hay más tintas que se supone que aguantan la acuarela, pero ninguna de ellas tiene un negro tan profundo e intenso como éste, todo esto es debido a las partículas de carbón. Este hecho hace que tengamos que ser cuidadosos con la limpieza de nuestras plumas. La Lamy se puede desmontar fácilmente así que para cualquier persona es muy recomendable.

The lines of Lamy, as I said, are controllable, for this reason it's interesting to those who want to start drawing with a fountain pen. Perhaps the biggest problem you may have is that the waterproof ink bottle is quite big, nevertheless think that cartridges are about 1.2 ml and Carbon Ink pot is 60 ml. Divide and you will see it pays off. There are more inks that are supposed to stand watercolor, but none of them has both a deep and intense black like this, it is due to the carbon particles. So you have to be careful and cleaning your fountain pens often. The Lamy can be easily removed so it is highly recommended to anyone.

 


Sailor DE traç de pinzell caligràfic i la Sailor Profit Fude De Mannen / Sailor DE de trazo de pincel caligráfico y la Sailor Profit Fude De Mannen / Sailor DE with calligraphic brush stroke and Sailor Profit Fude De Mannen
Aquestes d'aquí dalt són les plomes de Sailor, les caligràfiques que només varien la inclinació dels plomins i conseqüentment varia la inclinació amb la que has de treballar per aconseguir un gruix o un altre. El fet és que vaig perdre la meva primera ploma caligráfica i vaig decidir-me a comprar-me la mateixa altra vegada, la meva de 55º, que originalment era verda. Quan vaig rebre el paquet em va sorprendre que fos d'un altre color, un blau marí, molt fosc i un cop vaig fixar-me en el paquet vaig veure que la inclinació era de 40º i no com el 55º de la meva anterior ploma. Llavors vaig trobar la ploma Sailor Profit Fude de Mannen de 55º que la gran diferència amb la meva Sailor original a part del nom, Sailor DE Brush Stroke Style Calligraphy, és la llargaria del cos. Llavors ja entrem en consideracions de gustos i preferències, hi ha gent que li agradarà una o una altra segons s'adapti a la mà.

Estas de aquí arriba son las plumas de Sailor, las caligráficas que sólo varían la inclinación de las plumillas y consecuentemente varía la inclinación con la que tienes que trabajar para conseguir un espesor u otro. El hecho es que perdí mi primera pluma caligráfica y decidí a comprarme otra vez la misma de 55º que originalmente era verde. Cuando recibí el paquete me sorprendió que fuera de otro color, un azul marino, muy oscuro y una vez que me fijé en el paquete vi que la inclinación era de 40º y no de 55º como la de mi anterior pluma . Enonces encontré la pluma Sailor Profit FUDE de Mannen de 55º que se diferencia con mi Sailor original aparte del nombre, Sailor DE Brush Stroke Style Calligraphy, en la longitud del cuerpo. Entonces aquí ya entramos en consideraciones de gustos y preferencias, hay gente que le gustará una u otra según se adapte a su mano.

These here up are my Sailor pens, calligraphic only vary the inclination of the pens and consequently vary the inclination to work to get a thickness or another. The fact is that I lost my first calligraphic pen and decided to buy again the same 55º. Mine was originally green. When I received the package I was surprised it was a different color, a dark blue, very dark and once I looked at the package I saw that the inclination was 40º, not 55º as my previous pen. Then I found the pen Sailor Profit 55º Mannen FUDE a big difference with my original Sailor apart from the name, Sailor Style Calligraphy Brush Stroke is the length of the body. So here we enter into considerations of taste and preference, some people may like one or the other according they fit in their hand.


El nom de "Fude de Mannen" és un joc de paraules en japonés, que són "Fude" (pinzell) i "Mannen" (ploma estilogràfica), però també pot sonar com "això és un pinzell" si s'utilitza un accent local japonés. Aquest és un nom molt encertat ja que aquestes plomes conjuguen les característiques d'un pinzell i d'una ploma estilogràfica. Molt recomanable.

El nombre de "FUDE de Mannen" es un juego de palabras en japonés, que son "FUDE" (pincel) y "Mannen" (pluma estilográfica), pero también puede sonar como "esto es un pincel" si se utiliza un acento local japonés. Este es un nombre muy acertado ya que estas plumas conjugan las características de un pincel y de una pluma estilográfica. Muy recomendable.

The name "FUDE Mannen" is a pun in Japanese, which are "FUDE" (brush) and "Mannen" (fountain pen), but can also sound like "this is a brush" if a local accent is used Japanese. This is aptly named because these feathers combine the features of a brush and a fountain pen. Highly recommended.

Hero 593. Sembla un ferro / Parece un trozo de hierro / It looks like an iron stick


És també una ploma caligràfica, un regal, però a mi no m'ha acabat de funcionar. Potser hauré de tornar a fer una altra visita, ja que d'altres fanàtics de les plomes com en Josu Maroto li té molta estima. Si he de comentar alguna cosa és que porta una càrrega amb èmbol i la quantitat de tinta s'acaba molt ràpid, degut a què es fan traços molt gruixuts, la quantitat de tinta que gastes no es pot comparar com quan fas ús de plomins normals. Poc recomanable.

Es también una pluma caligráfica, un regalo, pero a mí no me ha acabado de funcionar. Quizás tendré que volver a hacer otra visita, ya que otros fanáticos de las plumas como Josu Maroto le tiene mucho aprecio. Si tengo que comentar algo es que lleva una carga con émbolo y la cantidad de tinta se acaba muy rápido, debido a que se hacen trazos muy gruesos; la cantidad de tinta que gastas no se puede comparar como cuando haces uso de plumillas normales. Poco recomendable.

It is also a calligraphic pen, a gift, but I did not finish me working. Maybe I'll have to redo another visit, as other fans of fountain pens like Josu Maroto have much appreciation of it. If I have to say something it is carrying a load plunger and the amount of ink you got just run out very quickly, because very thick strokes are made and the amount of ink you spend does not compare like when you use normal pens. Inadvisable.

Pelikan M200. Suau i flexible / Suave y flexible / Smooth and flexible


És la meva ploma més cara amb diferència, però es nota la diferència amb la resta. No ens enganyem el preu ha de ser en alguna part i el plomí i el sistema que té de càrrega de tinta, per mitjà d'un èmbol que ja està incorporat al cos, són dos punts a tenir en compte. Tot i que diuen que té un plomí flexible no ho és tant com jo m'esperava. El plomí és de mida M i potser influeix. Com veieu a sota les proves que he fet son prou aclaridores. La tinta que he utilitzat ha estat la Platinum Ink. Potser el que menys m'agrada és la manera de com es carrega, que és per èmbol.

Es mi pluma más cara con diferencia, pero se nota la diferencia con el resto. No nos engañemos el precio debe de estar en alguna parte y el plumín y el sistema que tiene de carga de tinta, por medio de un émbolo que ya está incorporado al cuerpo, son dos puntos a tener en cuenta. Aunque dicen que tiene un plumín flexible no lo es tanto como yo me esperaba. El plumín es de tamaño M y quizás influye. Como veis en las pruebas que he hecho son bastante aclaratorias. La tinta que he utilizado ha sido la Platinum Ink. Quizás lo que menos me gusta es la manera de cómo se carga, que es por émbolo.

It is by far my most expensive pen, but the difference is noticeable with the rest. Let's be honest, price should be somewhere and the nib and the loading system with ink through a piston, which is already incorporated into the body, are two points to pay attention to. Although they say that has a flexible nib, it is not as much as I expected. Nib is M size and perhaps it makes the difference. As you can see in the tests I've done they are pretty explanatory. I used the Platinum Ink. Perhaps what I dislike is the way how to load ink, with a plunger.

ICON, El Pais. Delicatessen still life.

Last month one of my illustrations was published in ICON. It was an another still life illustration but now I introduced two people. I was asked to draw a Deli shop with plenty of different product as french cheese, japanese rice, mexican liquor, german sausage, and many more. They ask me to place all of it inside the shop but I propose a different concept: draw them individually and then place them above de Deli shop. This is the final art with the layout mixing text and illustration and some lettering of all the product shown in itself.Here there are some details from the final illustration, it was really interesting to mix different techniques as pencil, ink, watercolor, color pencil and calligraphic dip pen. Everything mixed using a raster graphic editor.


Here there are my originals. I worked as I'm doing lately with an sketchbook, one from Sea White. Paper is not a great deal it doesn't stand too much washes but texture is fine and sometimes it creates unique blossoms. I do not need great papers I'm really flexible. 


Detail from my original rough idea.

 Lettering and original illustration.

More details and previous version for the Deli shop. 

 Yummy detail, probably the product less delicatessen from the still life.


Missing pieces from our history

Two weeks ago I went with some sketchers, Montse Fortino, Maria Per, Mercè Algueró and Montse Fando, thanks to Clara Baylina, sketcher too, to her brother's Bakery. Lately in Barcelona plenty of old establishments are closing forever. All of them rooted to neighborhoods, districts or the whole city, like VINÇON. Baylina's Bakery is less noticeable, not as famous as VINÇON, but as important as it.

First logo design


 Behind the counter we found a butter smell workshopIs time to retire to Oriol, Clara's brother, who has ran family business since he was young and now no one will follow in charge of it, one of the oldest cake makers in Barcelona, since 1899. The same year which football club Barcelona was founded. L'Oriol is happy, not sad, because he will spend more time with hir wife and practicing his favourite hobby, photography.L'Oriol has plenty of stories about his business, now is time to sell all the machines and memories from his whole life.

Grey, enjoying it!

I love get into a artshop and find new materials, new stuff for my sketching gear. These new tip pens were a great suggestion made by Tessa a really nice attendee from my last workshop ran in Coventry. I noticed them and she told me that I might find them in a shop called Hobbycraft.


This nice set offers three thicknesses 0.1, 0.3 and 0.5, a quite wide range, from my point of view. 


And its grey is really lovely, not too dark, not too light. I've been looking for something like this long time ago and now I think I have found something quite right.Dibuixant al Picnic Jazz al 34 Festival Jazz Terrassa

Avui ha estat un dia per dibuixar després que ahir tot el dia estigués plovent hem anat a Terrassa. La família creix i el grup d'USk Terrassa amb la Marta Palmero al front ha començat a rutllar, més grups s'estan movent i sorgeixen amb la voluntat de dibuixar.

Today has been a great day for drawing after having yesterday a rainy day we have come to Terrassa. Family is growing and the USk Terrassa Group with Marta Palmero heading it has started going ahead, more groups are coming with the same aim, drawing. Un gran dia ha estat la millor manera de començar, amb molt de sol i el Parc de Vallparadís obert a tothom. L'any passat vaig estar també dibuixant i aquest només he pogut copsar a la parella de la dreta. M'ha encantat dibuixar-los, espero tornar-los a veure el proper any.

A great day was the best way to start, with plenty of sunshine and Park Vallparadís open to everyone. Last year I was also drawing and that I could only grasp the couple on the right. I enjoyed drawing them, I hope to see them again next year.

Again on the train. From Barberà to Sant Joan Despí (round trip ticket).


El tren és el millor lloc per dibuixar gent. Sempre gaudeixo dels retrats de Lynne Chapman "al tren" i de molts més que fan el mateix. Els viatgers són models paciènts que de vegades són amables i posen davant teu durant 20 minuts o, a vegades, menys, i aquesta incertesa força la teva velocitat dibuixant. Els dorments de dia són els models més agradables, després dels addictes als telèfons intel·ligents. Mentre dibuixo en el tren no puc evitar que la meva ment començi a inventar històries sobre la vida de la gent, amb molt drama o felicitat, cosa que depèn de l'aparença cares.

English version USk.org
Versión en español USk Spain

Exhibition at the Mitte Barcelona Gallery

Yesterday was the inauguration of the "Twisted reality" a collective exhibition of some Urban Sketchers which were invited by Mitte gallery to show the way we draw our reality. This is a great way to share this wonderful joy of drawing on sketchbooks. Little by little, recognition is increasing among people and society and we (Urban Sketchers) are part of this. Now, from my point of view, next step is to show its potential as a communication tool. Most of us have already done it with great artworks as Melanie Reim, Veronica Lawlor, Lapin, Marc Taro, Gabi Campanario, Thomas Thornspecke, Mike Daikubara, Danny Gregory, Simonetta Cappechi,… and many more. Now is time for stories, documentaries, docubooks,… I'm not telling something new but now storytelling is more necessary than ever. Tell stories through drawings better than pictures. Photographers do not get angry with my opinion but thanks to smartphones photography has become massive, we are bombed daily by thousand of photographies and we are overexposed to them. Drawings become icons, photographies has become fast food. Do not get wrong, I really love photography, I do, but now not many photographies are really touching. I feel sorry about that.

If you are interested you can buy my prints at the gallery, they are limited edition or you can ask me to buy one sending an e-mail to: info@swasky.es.

Here they are, the 8 rules.


Getting into the exhibition 

The Open Wall (USk Territory) filled with Urban Sketchers prints. 


Alejandro Santos artwork.
 Joaquin Aragón artwork.Lluïsot artwork.  Lapin artwork. Miguel Herranz artwork.  Cristina Curto artwork.
 Santi Sallés  artwork. Swasky artwork. LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...