Big Draw Barcelona

Here you can have a look to the pictures taken along the Big Dray Day. We spent a wordenful day with Cristina, Louise, Lapinette, Lapin, Freekhand, David, Núria, Pau, Núria, Aitana, Elisabet and me. We participated in some workshops drawing and creating things. People seemed happy and I think, and I'm sure of that, creation is a wonderfuf feeling.Here there is a video taken from the news about the Big Draw.

Ja queda menys / Ya queda menos / It's getting close to the time

Ja queda menys i gairebé està aquí.
Ya queda menos y casi ya está.
It's getting close to the time to be here.

Ya queda menos Ya queda menos

Segona setmana de curs / Segunda semana de curso / Workshop's second week

Segona setmana de taller amb gent nova i gent que ja coneixíem. Aquesta setmana hem anat per iniciar l'escalfament dels dits i el cervell a la Plaça de Sant Pere. Gent molt compromesa amb les tasques setmanals. Jo no puc esperar a veure els seus dibuixos.

Segunda semana de taller con gente nueva y gente que ya conocemos. Esta semana hemos ido para iniciar el calentamiento de los dedos y el cerebro a la Plaza de San Pere. Muy comprometido con la gente de las tareas semanales. Yo no puedo esperar a ver sus dibujos.

Second week of workshop with new people and people who we already know. This week we have gone to start the warming up our fingers and our brain to St. Pere's Square. Very committed people with the weekly tasks. I can't hardly wait for seeing their drawings.

Segona Setmana. Feina ben feta.Segona Setmana. Ombres i volumsSegona Setmana. Treballant volums.

Campoamor & Café con leche

Mentre em vaig prendre un cafè amb llet al barri de Campoamor vaig pensar que és curiós com arriben a perdre la seva entitat original els cognoms quan s'assignen a un carrer. Sobretot quan no els acompanya una lletra més petita on es diu: escriptor, polític, músic, ... En el cas de Campoamor a més d'un carrer és un barri de Sabadell, on he passat molt de temps de la meva vida. Jo creia que el nom de Campoamor ser referia a aquella política que va lluitar pel sufragi universal en la segona República espanyola, lluito també per aconseguir el paper protagonista de la dona en aquesta societat. No obstant això, em vaig posar a investigar una mica i vaig descobrir que en realitat es referia a un poeta realista del segle XIX. De tota manera no sé si m'agrada seguir pensant que el barri de Campoamor es diu així per una dona que lluito pel dret de totes i de tots o per un poeta. No em puc arribar a decidir.

Mientras me tomé un café con leche en el barrio de Campoamor pensé que es curioso como llegan a perder su entidad original los apellidos cuando se asignan a una calle. Sobretodo cuando no les acompaña una letra más pequeña donde se dice: escritor, político, músico, ... En el caso de Campoamor además de una calle es un barrio de Sabadell, donde he pasado mucho tiempo de mi vida. Yo creía que el nombre de Campoamor ser refería a aquella política que luchó por el sufragio universal en la segunda República española, lucho también por conseguir el papel protagonista de la mujer en esta sociedad. Sin embargo, me puse a investigar un poco y descubrí que en realidad se refería a un poeta realista del siglo XIX. De todas formas no sé si me gusta seguir pensando que el barrio de Campoamor se llama así por una mujer que lucho por el derecho de todas y de todos o por un poeta. No me puedo llegar a decidir. 

While I drank a latte in the neighborhood of Campoamor I thought how funny it is when surnames lose their original entity when are assigned to a street. Especially when they are not accompanied by a small letter which says: writer, politician, musician, ... In the case of Campoamor appart of being a street is a neighborhood of Sabadell, where I spent much of my life. I thought the name of Campoamor be referred to that politician who fought for universal suffrage in the second Spanish republic, who also strives to achieve the title role of women in this society. However, I started a little research and discovered that in fact it was related to a realistic poet of the nineteenth century. Anyway I do not know if I like to keep thinking Campoamor neighborhood is named for a woman who fought for the right of all and all or a poet. I can not get to decide.
Un café con leche, Clara Campoamor y Ramón de Campoamor

40 anys / 40 años / 40 years old

When you grow up and get older the best thing is having a bunch of friends to celebrate it. Last friday we went outside mumies and daddies.

40 años

40 años

La petita Lapinette / La pequeña Lapinette / Little Lapinette

Ahir vaig passar una tarda estupenda amb Eclectic Box, Freekhand, Lapin i Sagar. Vam ser entrevistats per Franc Lluís per al programa de ràdio Extraradi de Com Ràdio, una emissora local. Parlem de Urban Sketchers i més coses com Sketchcrawls, reunions, etc. Ja ho explicaré en el pròxim post. El que vull mostrar és una cartell presentació meravellós de Louise, la primera filla de Lapin i de Lapinette. Sembla que a França i Alemanya és molt comú donar una targeta de presentació del nadó a familiars i amics, donant alguna informació com nom, alçada, pes, i alguns detalls més. Bé, Lapin ha fet la seva i com es pot veure i ja he dit, és MERAVELLOSA, no? Felicitats de nou família Lapin.

Ayer pasé una tarde estupenda con Eclectic Box, Freekhand, Lapin y Sagar. Fuimos entrevistados por Franc Lluis para el programa de radio Extraradi de Com Ràdio, una emisora ​​local. Hablamos de Urban Sketchers y más cosas como Sketchcrawls, reuniones, etc. Ya lo explicaré en el próximo post. Lo que quiero mostrar es una cartel presentación maravilloso de Louise, la primera hija de Lapin y de Lapinette. Parece que en Francia y Alemania es muy común dar una tarjeta de presentación del recién nacido a familiares y amigos, dando alguna información como nombre, estatura, peso, y algunos detalles más. Bueno, Lapin ha hecho la suya y como se puede ver y ya he dicho, es MARAVILLOSA, ¿no? Felicidades de nuevo familia Lapin.

Yesterday I spent a wonderful evening with Eclectic Box, Freekhand, Lapin and Sagar. We were interviewed by Franc Lluis for Extraradi radio show from Com Radio, a local station. We talked about Urban Sketchers and so on, I will explain it in the next post. What I want to show you is a marvelous poster introduction of Louise, Lapin and Lapinette's first  little daughter. It seems that in France and also Germany it is very common to give a newborn card presentation to relatives and friends, giving some information as name, height, weight, and some more details. Well, Lapin has done hers, and as you can see, and I have already said IT IS MARVELOUS, Isn't it? Congratulations again Lapin family.


Louise, la petite fille de Lapinette et Lapin Louise, la petite fille de Lapinette et Lapin Louise, la petite fille de Lapinette et Lapin Louise, la petite fille de Lapinette et Lapin

Retratant a l'hora del pati / Retratando en la hora de patio/ Portraying at the playground's time

La primera vegada que trec el meu quadern de dibuix a l'escola. En el lloc on estic en aquest moment tenim en compte el temps d'esbarjo com un moment d'ensenyament. Així que "dibuixar" amb tots els nens al meu voltant s'ha convertit en una forma de mostrar el dibuix. Estic tractant d'establir els quaderns de dibuix com una eina d'ensenyament com els ordinadors, els DVD, els llibres, els diccionaris, etc. Aquest és el meu objectiu per aquest curs.

La primera vez que saco mi cuaderno de dibujo en la escuela. En el lugar en que estoy en este momento tenemos en cuenta el tiempo de recreo como un momento de enseñanza. Así que "dibujar" con todos los niños a mi alrededor se ha convertido en una forma de mostrar el dibujo. Estoy tratando de establecer los cuadernos de dibujo como una herramienta de enseñanza como las computadoras, los DVD, los libros, los diccionarios, etc. Este es mi objetivo para este curso.

First time I take out my sketchbook at the school. At the place I'm right now we consider playground's time as a teaching moment. So "drawing" with all the children around me has become a way to show drawing. I'm trying to establish sketchbooks as a teaching tool like computers, DVD's, books, dictionaries, etc. This is my goal for this course.


Portraying at the playground


Portraying at the playground

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...