Dibuixant tant ràpid com puguis / Drawing as fast as you can


Darrerament veig que això de dibuixar puja i puja molt. El fet de dibuixar en un quadern, en una llibreta resulta molt atractiu i sobretot el fet que ha esdevingut una acte social. Dibuixar junts sembla ser una bona manera d'aprendre i ho és però al final aquesta activitat s'ha de practicar. S'ha de dibuixar molt, moltes hores, com tot. En aquesta entrada volia parlar del vídeo que trobeu sobre aquestes línies, però el fet de llegir diversos articles sobre el fet de què hi han més i més cursos sobre urban sketching m'ha fet reflexionar. Per mi l'urban sketching, cosa que s'ha anat definint amb el pas d'aquests darrers 9 anys, el proper any es celebraran els 10 anys d'Urban Sketchers, no només és dibuixar sobre un quadern, és molt més, és dibuixar i explicar històries.

Mentre hi ha gent que agafa un quadern i escriu per explicar històries, jo el que faig són dues coses dibuixar i escriure. Potser aquesta darrera és la que més ens costa, potser és perquè hem perdut el costum d'escriure. Ho entenc, jo em considero una persona visual, i en aquesta societat de la imatge som uns "homo videns" i uns "homo ludens", imatges i diversió a dojo.

És per això que us animo a no només dibuixar, afegiu text, escribiu en els vostres quaderns, no perdeu l'oportunitat de dir coses. Coses que no siguin evidents, coses suggerents, pensaments que siguin una espurna per encendre la curiositat.

Lately I see that drawing is going up and up. The act of drawing in a pad, a sketchbook is very attractive and especially the fact that it has become a social event. Drawing together seems to be a good way to learn and it is but in the end this activity must be practiced. You have to draw many, many hours, like everything. In this post I wanted to talk about the video you find above, but after reading several articles on the fact that there are more and more courses about urban sketching made me think. For me, the Urban Sketching, which has been defined with the passage of the last nine years, next year will celebrate 10 years of Urban Sketchers is not only drawing on a notebook is more is draw and tell stories. 

While there are people who take a notebook and writes to tell stories, what I do are two things to draw and write. Perhaps this last is the most difficult for us, perhaps it is because we have lost the habit of writing. I understand, I consider myself a visual person, and this image society we are "videns homo" and a "homo ludens", images and fun in abundance. 

That is why I encourage you to not only draw, add text write down in your notebook, do not miss the opportunity to say things. Things that are not obvious, things suggestive, thoughts to be a spark to ignite curiosity.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...