Matrícula oberta / Matrícula abierta / Open registration

Aquest curs tornem a ser-hi el Miguel i jo al curs de "Dibuixant la ciutat". Començarà el proper 15 d'Octubre així que no us despisteu. Serà tots els dissabtes de 10-14h. Per matricular-vos ho podeu fer aquí.

Ens ho vàrem passar molt bé i aquest any també ens tornarem a passar bé!

C/ Llacuna

Este curso volvemos a estar Miguel y yo en el curso de "Dibujando la ciudad". Comenzará el próximo 15 de Octubre así que no te despistes. Será todos los sábados de 10-14h. Para matricularse lo podéis hacer aquí.

¡Nos lo pasamos muy bien y este año también nos volveremos a pasar bien!

Els retrats d'en Daniel We are again Miguel and me in the course of "Drawing the city." Begin on October 15 so do not dawdle. It will be every Saturday from 10-14pm. To enroll you can do it here.

We had a great time and this year we will have it again!

L'eina de dibuix ideal / La herramienta de dibujo ideal / Ideal drawing tool

Hi ha una eina de dibuix ideal, probablement, però jo no l'he trobat encara. En general, hi ha algunes característiques que m'agrada de cadascuna d'elles, però cap, des del meu punt de vista, són perfectes. Els llapis són bons per als valors, els tons, i la capacitat per donar diferents tipus de línies. Però el seu problema és en tancar el quadern el dibuix fet amb llapis taca la pàgina oposada. Les plomes estilogràfiques tenen, probablement, les mateixes bones característiques, però cal tenir en compte que es treballa amb tinta, no grafit, de manera que no es comporta de la mateixa manera. Fa algun temps, em vaig comprar una Lamy Safari amb una ploma M. Una ploma estilogràfica meravellosa coneguda per ser una "tot terreny". Però ara la vull provar amb una tinta indeleble, perquè fins ara he estat utilitzant la tinta normal. També he trobat una estranya ploma Inoxcrom que també la vull provar.

 Per més informació mireu el debat al grup de Flickr d'USk Spain sobre material.


Hay una herramienta de dibujo ideal, probablemente, pero yo no la he encontrado todavía. Por lo general, hay algunas características que me gusta de cada una de ellas, pero ninguna, desde mi punto de vista, son perfectas. Los lápices son buenos para los valores, los tonos, y la capacidad para dar distintos tipos de líneas. Pero su problema es al cerrar el cuaderno el dibujo hecho con lápiz mancha la página opuesta. Las plumas estilográficas tienen, probablemente, las mismas buenas características, pero hay que tener en cuenta que se trabaja con tinta, no grafito, por lo que no se comporta de la misma manera. Hace algún tiempo, me compré una Lamy Safari con una plumilla M. Una pluma estilográfica maravillosa conocida por ser una "todo terreno". Pero ahora la quiero probar con una tinta indeleble, porque hasta ahora he estado utilizando la tinta normal. También he encontrado una extraña pluma Inoxcrom que también la quiero probar.

Para más información véase el debate en el grupo de Flickr de Usk Spain sobre material.


There is an ideal drawing tool, probably, but I haven't found it yet. Usually there some features I like from each one, but none, from my point of view, are perfect. Crayon are good for values, tones, and it capacity for giving different kinds of lines. But its problem is when you close your sketchbook drawing done with a crayon stains the opposite page. Fountain pen has, probably, the same goog features but you have to be aware that you are working with ink not graphite, so it doesn't behave in the same way. Some time ago, I bought a Lamy Safari with a medium nib. A wonderful fountain pen known for being an "all road". But now I want to test it with a waterproof ink because since now I have been using the regular ink. I have also found a strange Inoxcrom fountain pen that I also want test it.

More information in USk Flickr group debate about material.

La recerca / la búsqueda / The Quest

És probable que adonar-se un mateix que estan bsucando coses noves o alguna cosa diferent, per dibuixar, és bastant difícil, però estic aquí. Després de passar la major part del temps dibuixant a Lisboa, ha estat molt difícil tornar a les meves rutines, ja que elles estan molt lluny del dibuix, de manera que és difícil mantenir-se en el camí amb elles i deixar tranquils els meus quaderns.

Es probable que darse cuenta  uno mismo  de que están bsucando cosas nuevas o algo diferente, que dibujar, es bastante difícil, pero estoy ahí. Después de pasar la mayor parte del tiempo dibujando en Lisboa, ha sido muy difícil volver a mis rutinas, ya que ellas están muy lejos del dibujo, por lo que es difícil mantenerse en el camino con ellas y dejar tranquilos mis cuadernos.

Probably to realize oneself that you are looking forward new things or anything different, to you, for drawing is quite difficult, but I'm there. After spending most of time in Lisbon drawing for It has been very difficult to return to routines, because my routines are quite away from drawing, so It is hard to keep on track with them and leave alone my sketchbooks.

Weekend and food

La carpeta de les bicicletes / La carpeta de las bicicletas / Bicycle's folder

L' Eli m'ha demanat si podia dissenyar alguna cosa per a la seva nova carpeta de notes dels estudiants per fer una mica més divertida. Ho he dissenyat a partir d'alguns dels meus dibuixos. Mai havia pensat en això abans, però ha estat molt divertit.

Eli me ha pedido si podía diseñar algo para su nueva carpeta de notas de los estudiantes para hacerla un poco más divertida. Lo he diseñado a partir de algunos de mis dibujos. Nunca había pensado en ello antes, pero ha sido muy divertido.

Eli has asked me if I could design something for her new folder for students marks to make it a bit funnier. I have designed it from some of my sketches. I had never thought about it before but it has been quite amusing.

Bicycle Folder (entire design)Bicycle Folder (opened)Bicycle Folder (Front view)

Grans mestres francesos/Grandes maestros franceses/Great french masters

L'Institut Nacional de l'Audiovisual s'ha convertit per mi en un interessant descobriment. Permet a tots aprofundir en alguns valuosos documents audiovisuals francesos com aquest dedicat als il.lustradors com Uderzo, Moebius, Gotlib, Peyo i així successivament. Programa de televisió es va anomenar "Tac au Tac" (L'un per l'altre) i dos equips formats per dos il.lustradors cadascun s'havien d'enfrontar entre si. El seu objectiu era fer un fresc sobre un tema en comú, al final es revelaven el resultat entre si.

El Instituto Nacional del Audiovisual se ha convertido para mí en un interesante descubrimiento. Permite a todos profundizar en algunos valiosos documentos audiovisuales franceses como éste dedicado a los ilustradores como Uderzo, Moebius, Gotlib, Peyo y así sucesivamente.  El programa de televisión se llamó "Tac au Tac" (Tal para cual) y dos equipos formados por dos ilustradores cada uno tenían que enfrentarse entre sí. Su objetivo era hacer un fresco sobre un tema en común, al final se revelaban el resultado entre sí.

The National Audiovisual Institute has became to me into an interesting discovery. It allows to everyone deepening into some valuable audiovisual French documents like this one devoted to illustrators as Uderzo, Moebius, Gotlib, Peyo and so on. Tv programme was called "Tac au Tac" (Tit for Tat) and two teams formed by two illustrators each one had to confront to each other. Their aim was to draw a fresco about a common subject, at the end they revealed the outcome to each other.
"Deux équipes de dessinateurs s'opposent dans le cadre de cette émission. Sur le thème "trouble conjugal", Claire BRETECHER et GOTLIB se mesurent à Philippe DRUILLET et GIR. Chaque équipe réalise une fresque puis la révèle à ses opposants."

Comencem / Empezamos / We start

Avui comença tot, bé, de fet va ser aquest dilluns passat.  Però el millor de tot va ser la reunió que vam fer totes y els quatre després de les primeres hores. Ara comença tot.

Hoy empieza todo, bueno, este lunes pasado. Pero lo mejor de todo fue la reunión que hicimos todas y los cuatro después de las primeras horas. Ahora empieza todo.

All Starts today, well, this past Monday. But best of all was the meeting we all the girls and the four had after the first hours. Now it all begins.

Primer dia en clase / First day at the school

Danny Gregory a casa meva / Danny Gregory en mi casa / Danny Gregory at my home

No, no és Danny Gregory en persona (Uau, no m'atreviria a parlar amb ell, segueixo sent molt tímid. Fins i tot amb les persones que dibuixen). Es tracta de tres llibres que probablement tots i totes ja coneixeu. Els acabo de rebre, amb un meravellós regal per l'Elisabet, una ampolla de bambú (de la qual parlaré després). Josu Maroto, Freekhand, Lapin, Eclectic Box i més m'han parlat sobre Danny Gregory i els seus llibres. De fet, quan vaig rebre el paquet, gairebé no podia esperar a començar a llegir i veure els seus dibuixos en tots ells. De moment he començat amb "Everyday matters. A Memoir".

No, no es Danny Gregory en persona (Uau, no me atrevería a hablar con él, sigo siendo muy tímido. Incluso con las personas que dibujan). Se trata de tres libros que probablemente todos y todas ya conocéis. Los acabo de recibir, con un maravilloso regalo para Elisabet, una botella de bambú ( de la que hablaré después). Josu Maroto, Freekhand, Lapin, Eclectic Box y más me han hablado acerca de Danny Gregory y sus libros. De hecho, cuando recibí el paquete, casi no podía esperar a empezar a leer y ver sus dibujos en todos ellos. De momento he empezado con "Everyday matters. A memoir".

No, it is not Danny Gregory in person (Wow, I wouldn't dare to talk to him, I'm still very shy. Even with people who draw). It is three books that probably all of you already know. I've just received them, with a wonderful present to Elisabet, a Bamboo Bottle (what I will talk about later). Josu Maroto, Freekhand, Lapin, Eclectic Box and more have talked to me about Danny Gregory and his books. Indeed I couldn't hardly wait for starting to read and watching his drawings in all of them. At the moment, I have started with "Everyday matters. A memoir".

Una nova escola, un nou claustre / Una nueva escuela, un nuevo claustro / New school and new staff

Aquest nou curs està a punt de començar i, per sort, he començat des del primer dia. Què significa? Més informació sobre com funciona el centre i només uns pocs dies més per preparar els continguts i les dinàmiques de classe. Nous companys i, per fi, vaig a compartir un mètode pedagògic interessant: treballar amb projectes com una forma d'aprenentatge.

Este nuevo curso está a punto de comenzar y, por suerte, he comenzado desde el primer día. ¿Qué significa? Más información acerca de cómo funciona el centro y sólo unos pocos días más para preparar los contenidos y las dinámicas de clase. Nuevos compañeros y, por fin, voy a compartir un método pedagógico interesante: trabajar con proyectos como una forma de aprendizaje.

This new course is about to start and, luckily, I have begun it just from day one. What does it mean? More information about  how center operates and just a few days more for preparing contents and class dynamics. New colleagues and, at last, I'm going to share an interesting pedagogical method: working using project as a way of learning. 

El primer claustro / The first staff meeteing

Preparant-se pel 33r Sketchcrawl / Preparándose para el 33º Sketchcrawl / Getting ready for 33rd Sketchcrawl

La setmana passada tots els membres de Usk Spain van ser convidats a participar en el proper Sketchcrawl, el 33 r. Imma Serrano, una dels nostres membres de Sevilla, està organitzant una trobada al Port de Santa Maria, Cadis. Serà per mi l'oportunitat de visitar una ciutat diferent i per reunir-me amb la gent del sud i de diferents parts de les comunitats de l'estat. No vaig dubtar un segon i vaig comprar els bitllets de vol a Jerez de la Frontera i també vaig dissenyar aquest cartell per anunciar la reunió.

La semana pasada todos los miembros de USk Spain fueron invitados a participar en el Sketchcrawl próximo el 33 º. Imma Serrano, una de nuestros miembros de Sevilla, está organizando un encuentro en el Puerto de Santa María, Cádiz. Serà para mi la oportunidad de visitar una ciudad diferente y para reunirme con la gente del sur y de diferentes partes de las comunidades del estado. No dudé un segundo y compré los billetes de vuelo a Jerez de la Frontera y también el diseñé este cartel para anunciar la reunión. 

Last week all the USk Spain members were invited  to participate into the next Sketchcrawl, the 33rd. Imma Serrano, our member from Sevilla, is organizing a meeting in Puerto de Santa María, Cádiz. It will be for me an opportunity to visit a different city and to gather with people from the south and from different parts of the state communities. I didn't doubt a second and bought tickets to Jerez and I also designed this poster for advertising the meeting.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...